Privacy Statement Klanten

De persoonsgegevens en andere verstrekte gegevens van iedere klant worden in principe opgenomen in het klantenbestand van AGC Nederland Holding B.V. ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden, zoals verder beschreven in de Business Partner Privacy Policy. Verder gebruikt AGC Nederland Holding B.V. de persoonsgegevens binnen de wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van de overeenkomst en om het risicoprofiel van de klant te bepalen. De klant heeft de rechten met bettrekking tot zijn gegevens zoals verder beschreven in deze policy. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy kunnen worden gestuurd aan AGC Nederland Holding B.V., Panovenweg 21, 4004 JE Tiel en/of ingediend via ISM.Office@agc.com.

Privacy Statement Website Gebruikers

Deze Privacy Policy legt uit hoe we informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op uw Persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken wanneer u onze website gebruikt https://www.agcnederland.nl (“Website”). Deze Policy bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot uw Persoonsgegevens die we verwerken en hoe u deze kunt uitoefenen. AGC neemt de naleving van haar privacy verplichtingen zeer serieus. Daarom hebben we deze Policy opgesteld, die de standaarden beschrijft die AGC toepast om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Voor de toepassing van deze Policy treedt AGC Nederland Holding B.V. met het hoofdkantoor op Panovenweg 21, 4004 JE Tiel, Nederland en geregistreerd bij het handelsregister van Tiel onder nummer 11021815 en met BTW NL 0072.87.938.B.01 op als verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die verzameld worden via de Website. Als verwerkingsverantwoordelijke is AGC verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Neem de tijd om deze Policy aandachtig door te nemen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, gelieve contact op te nemen met ISM office via ISM.Office@agc.com en/of de Website eigenaar via marketing.communicatie@agc.com.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

Doel van verwerking

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn.

 • Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of in samenhang met bepaalde transacties.
 • Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
 • Voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend.
 • Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze sites, voor het vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het gebruik van websites.
 • om u informatie te verstrekken over onze producten of diensten

Doel van verwerking

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Klant identificatie (KVK nummer, BTW nummer, klant nummer)

Wettelijke basis

 • Uw toestemming

Andere verwerkingen

Van tijd tot tijd, kunnen we Persoonsgegevens die betrekking hebben op u van derde partijen ontvangen inclusief Persoonsgegevens handelaars bijvoorbeeld, maar enkel indien we nagegaan zijn of deze derde partijen ofwel uw toestemming hiervoor hebben of anderszins wettelijk toegelaten of verplicht zijn om uw Persoonsgegevens aan ons mee te delen.

De categorieën van Persoonsgegevens die we van derde partijen verzamelen, omvatten Persoonsgegevens, zoals die hierboven beschreven zijn. AGC gebruikt deze Persoonsgegevens die wordt ontvangen van deze derde partijen om bijvoorbeeld het onderhouden en verbeteren van de juistheid van de gegevens die we over u hebben, enzovoort.

In het algemeen zullen we de Persoonsgegevens die we van u verzamelen enkel gebruiken voor de doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of voor doeleinden die we aan u uitleggen op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. We kunnen uw Persoonsgegevens echter ook gebruiken voor andere doeleinden die niet onverenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld (zoals voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) indien en in de gevallen waarin dit toegelaten is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw keuzemogelijkheden

We gebruiken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming, door het [toestemmingsformulier gegevensbescherming] [hyper link to add] in te vullen. Daarna kunt u ons laten weten dat u niet meer wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt door het [gegevensbescherming opt-out formulier] [hyper link to add] in te vullen. Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen, zoals hieronder verder beschreven.

Aan wie geeft AGC uw Persoonsgegevens door?

We kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • aan onze groepsvennootschappen voor doeleinden die overeenstemmen met deze Policy. We nemen voorzorgsmaatregelen om enkel toegang te verlenen tot Persoonsgegevens aan die medewerkers die een gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om toegang te krijgen en die een contractueel verbod hebben om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde.
 • aan onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Policy of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit kan onder meer de mededeling omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing, data analyse;
 • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen;
 • aan onze auditoren, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken;
 • aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw Persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Policy;
 • aan gelijk welke andere persoon indien we uw voorafgaande toestemming hebben voor deze mededeling.

Hoe beschermen we uw privacy?

We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Policy, als volgt:

 • Behoorlijkheid: We zullen uw Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en dat we deze zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet.
 • Doelbinding: We zullen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden.
 • Proportionaliteit: We zullen uw Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken.
 • Juistheid van gegevens: We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig, geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo juist, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden door AGC onmiddellijk te informeren over elke wijziging of fout.
 • Gegevensbeveiliging: We gebruiken gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Verwerkers: We kunnen derde partijen betrekken om uw Persoonsgegevens te verwerken voor en ten behoeve van AGC. We verplichten zulke verwerkers om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en te handelen en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.
 • Internationale doorgifte van gegevens: Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden.

  Meer specifiek bevinden onze servers zich in [land], en onze groepsvennootschappen en derde partijen dienstverleners en partners zijn wereldwijd. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in elk van deze landen.

  We hebben echter passende waarborgen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze Policy. Deze omvatten het implementeren van een intra-groep overeenkomst inzake de doorgifte van gegevens (de “Intra-Groep Data Transfer Umbrella Overeenkomst”) gebaseerd op de Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van Persoonsgegevens tussen onze groepsvennootschappen, die vereist dat alle groepsvennootschappen de Persoonsgegevens die zij verwerken van de EEA in overeenstemming met de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming beschermen.

  Onze Intra-Groep Data Transfer Umbrella Overeenkomst kan op verzoek bezorgd worden. We hebben gelijkaardige passende waarborgen geïmplementeerd met onze derde partijen dienstverleners en partners.

 • Gegevensbewaring: We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben (bijvoorbeeld, om de dienst die u hebt verzocht te leveren of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

  Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven), dan zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is.

Uw rechten betreffende gegevensbescherming

U beschikt over de volgende rechten betreffende gegevensbescherming:

 • Indien u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of deze wenst te corrigeren, actualiseren of om de verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst te verzoeken, kunt u dit op elk ogenblik doen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: ISM Office ISM.Office@agc.com of door uw AGC contactpersoon te contacteren.
 • Bovendien kunt u, in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. U kunt opnieuw deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de volgende contactgegevens: ISM Office ISM.Office@agc.com of door uw AGC contactpersoon te contacteren.
 • Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kunt u op elk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
 • U beschikt over het recht om u op elk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de “uitschrijven” of “afmelden” link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing).
 • Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze zorgen te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (inclusief de VS en Canada) zijn hier beschikbaar.)

We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming.

Koppelingen naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en uitgebaat worden door derde partijen. Deze websites hebben hun eigen privacy beleid en we raden u aan om deze te raadplegen daar het gebruik van Persoonsgegevens die u doorgeeft bij het bezoeken van deze websites hieraan onderworpen zal zijn. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacy praktijken van dergelijke websites van derden en het gebruik van zulke websites is op uw eigen risico.

Cookie Beleid

We hebben een aantal soorten cookies die we inzetten om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden veelvuldig gebruikt door eigenaren van websites om hun websites te laten werken, of om deze efficiënter te laten werken, alsook om informatie te rapporteren. Cookies hebben veel verschillende functies, zoals u toelaten om efficiënt te navigeren tussen pagina’s, het onthouden van uw voorkeuren, en in het algemeen, om de gebruikerservaring te verbeteren.

Cookies kunnen eveneens helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses. Cookies die geplaatst worden door de eigenaar van de website (in dit geval, AGC) worden “eerste partijcookies” genoemd. Cookies die geplaatst worden door anderen dan de eigenaar van de website worden “derde partijcookies” genoemd. Derde partijcookies laten toe om eigenschappen of functionaliteiten van derde partijen beschikbaar te stellen op of via de website (bv. advertenties, interactieve content en analyses). De partijen die deze derde partijcookies plaatsen kunnen uw computer herkennen zowel wanneer u de website in kwestie bezoekt als wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.

Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes. Sommige cookies zijn “sessiecookies”, wat betekent dat ze enkel bestaan wanneer uw website browser openstaat en automatisch verwijderd worden wanneer u uw browser sluit of de applicatie verlaat. Andere cookies zijn “permanente cookies”, wat betekent dat ze blijven bestaan wanneer uw browser of applicatie gesloten is en door websites of applicaties gebruikt kunnen worden om uw computer te herkennen wanneer u later opnieuw uw browser of applicatie opent. De duur van de cookies die wij op onze Website gebruiken, wordt hieronder in de tabel gedetailleerd beschreven.

Functionele cookies

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert:

 • het onthouden van het accepteren van het cookiebeleid. De cookie wordt maximaal 30 dagen bewaard.

Analyserende cookies

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Google analytics

Met Google Analytics meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren.
We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en de gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. We hebben gegevens delen met Google uitgezet.
De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Google deelt geen anonieme data met derden. Lees hier het Privacy statement van Google.

Crazy Egg

CrazyEgg houdt bij waar je op klikt op onze website. Hierdoor kunnen we onze pagina’s optimaliseren, zodat we de meest relevante informatie tonen op de beste plekken.
De cookie die CrazyEgg plaatst is om te kijken of je een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker bent. Crazy Egg deelt geen anonieme data met derden.
De cookies worden maximaal 5 jaar bewaard. Lees hier het privacy statement van Crazy Egg.

Salesfeed

Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze Website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze Website, wordt niet gedeeld met derden. Voor meer informatie over de SalesFeed Software ga naar www.salesfeed.com.

Gebruik van cookies door SalesFeed Software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed software.

Andere tracking technologieën

Cookies zijn niet de enige manier om bezoekers van een website te herkennen of te volgen. Van tijd tot tijd kunnen we andere, gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals web beacons (soms “tracking pixels” of “clear gifs” genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden die een unieke identificatie bevatten die ons toelaten om te herkennen wanneer iemand onze Website heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hen hebben gestuurd. Dit laat ons toe om, bijvoorbeeld, het internetverkeer van gebruikers van de ene pagina op onze Website naar een andere te volgen, cookies aan te leveren of ermee te communiceren, te begrijpen of u naar onze Website bent gekomen vanaf een online advertentie die getoond wordt op een derde partij website, de prestatie van onze Website te verbeteren, en om het succes te meten van e-mail marketing campagnes. In veel gevallen zullen deze technologieën afhankelijk zijn van cookies om juist te kunnen functioneren, en dus zal het weigeren van cookies een effect hebben op hun werking.

Flash cookies of Local Shared Objects

Onze Website kan ook gebruik maken van zogenaamde “Flash Cookies” (ook gekend als Local Shared Objects or “LSOs”) voor, onder andere, het verzamelen en bewaren van informatie over uw gebruik van onze diensten, fraudepreventie en andere site operaties. Indien u niet wilt dat Flash Cookies op uw computer bewaard worden, kan u de instellingen van uw Flash Player aanpassen om de opslag van Flash Cookies te blokkeren, door gebruik te maken van de hulpmiddelen die opgenomen zijn in de Website Storage Settings Panel. U kunt ook de Flash Cookies beheren door naar de Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies te volgen (die instructies kunnen bevatten die uitleg geven over, bijvoorbeeld, hoe de bestaande Flash Cookies te verwijderen (verwezen naar “informatie” op de Macromedia site), hoe te voorkomen dat Flash LSOs op uw computer worden geplaatst zonder dat dit gevraagd wordt, en (vanaf Flash Player 8) hoe u Flash Cookies kunt blokkeren die niet bediend worden door de beheerder van de pagina waarop u zich op dat ogenblik bevindt. Gelieve te noteren dat het aanpassen van de Flash Player om de aanvaarding van Flash Cookies te verbieden of te beperken kan leiden tot een vermindering of belemmering van de functionaliteit van sommige Flash applicaties, met inbegrip van, mogelijk, Flash applicaties die gebruikt worden in verband met onze diensten of online content.

Gerichte reclame

Derde partijen kunnen cookies bedienen op uw computer of mobiel apparaat om reclame te tonen via onze Website. Deze bedrijven kunnen informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze Website of andere websites om relevante advertenties over goederen en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent weer te geven. Ze kunnen ook gebruik maken van technologie die gebruikt wordt om de doeltreffendheid van advertenties te meten. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van cookies of web beacons om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan deze Website en andere websites om relevante advertenties te tonen over goederen en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. De informatie die door dit proces wordt verzameld laat ons of hen niet toe om uw naam, contactgegevens of andere persoonlijke gegevens te identificeren, tenzij u ervoor kiest om deze te verstrekken.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Voor verdere informatie over cookies, met inbegrip van uitleg over hoe cookies worden geplaatst op uw toestel, of hoe u deze kan beheren of verwijderen, raadpleeg http://www.allaboutcookies.org

Als de klant wenst te reageren op het privacy statement van AGC Nederland Holding B.V. of vindt dat de site of het handelen hiermee niet in overeenstemming is, vraagt AGC Nederland Holding B.V. aan de klant hierover contact op te nemen.

Wijzingen van de Privacy Statement en het Cookie Beleid

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.